De bornholmske ord a - b

Ordene a - b

ÂGA  =  age, køre   (verb.)

Ves de solar opp, kanj vi kansje begjynja  å âga jemm ætte medda

 

AJTA    =  adlyde   (verb)

Ves du ikkje vil ajta,  får du ikkje nân mâd

Far ska nok læra daj å ajta,  når hanj kommer jemm  

Hanj hâr alri lært å ajta

 

AMBOSTUER  =   forpustet   (adj.)

Veddan kanj ded varra,   a du e så ambostuer.  Hâr du løvved ? 

Bællana kom ambostua  jemm,   for di hadde løvved hele vængj frå haved i en kjøra

 

AULA   =   dyrke jorden,   pløje, harve, så  osv, dog ikke høste    (verb)

Nu e jorn ver å torres, så kanj vi snârt komma ud å aula.

Goda Koffed,  voddan går’ed ?   Hâr du fåd ault ? 

 

AUL     = et husmandssted     (subst.  N.   et aul)

Voddan går’ed dinj horra ? Jo, ded slævar å!   Hanj e ju bled gjefter me Hâns Bainjs pibel,  å di hâr fåd dom

ed ræjtit næt tohestesaul oppa i lyngkântinj.

 

  =  at bade   (verb.)

Jâ bâr altid ver Læuka

Om sommerinj e dær monga, der bâr ver Dauudinj   (Dau-udinj   = Dueodde)

 

BÂLA  =  at ligge ned,   ligge og lune sig    (verb.)

Bællana hâr liggjed å bâlad saj i klævered

 

BÂLA   =  mærkerne efter en der har ’balad saj’   (subst. F    en bâla)

Hær e en bâla i korned.   Monne ded skujlle varra einj ræv monne ? 

 

BALLRA    =  en kvinde, der råber og bruger grove ord   (subst.  F   en ballra)

Hansa nya konna e en varre ballra

 

BALLRA   =  lave stort spektakel, skrald, dunder  (verb:    Nutid:   Ja ballrar,    datid:  ja ballrada,    førnutid:   ja har ballrad)

Nu kommer fâr jemm,  jâ kanj høra, a vâuninj ballrar på bryggjan.

Jâ hâr ikkje saved majet i nat, for tordened sto å småballrada hele natten   

 

BEHAVA   =  synes om.     (verb.)

Jâ behaver ikkje bræinjesnuda.

Jâ behaver ikkje brøsoppa me klompa i    (brøsoppa = øllebrød)

Behaver du dinj døttermainj ?  Ja,  hanj e enj majet galanter kar

 

BJÆDA   = et bed    (subst.  F  et/ed  bjæda)

Hær hâr jâ ed bjæda me skalåtter,  å hær e ed me påstenåkker

 

BJÆLA 

1     =  en lille, galsindet hund   (subst.  F   en bjæla)

 Kanj du ikkje få dænj bjælan te å holle op,  ded lyer stygjt.

 

2    =  en snakkesalig,   sur kone   (subst.  F   en bjæla)

Hans konna e en varre bjæla. Jâ kanj minjsâlika ikkje begriva, a hanj ikkje knabbar te hæinje/na

 

3   =  at skælde ud   (verb)

Hon e en varre stommene, løvver å bjælar altid,  som en anjen træsla. 

Vorfor bjælar dænj hunjatræslan ?  

 

BLÂRA   =  skinne,   stikke i øjnene    (verb.)

Naj, se vikkinj finer kjaul  hon då hâr fåd.  Dænj blârar lânt væk

 

BLÆDDA     =  kokasse   (subst.   F   en blædda)

Torr fokkana gott å, minj bælli,  du hâr trøtt i en koblædda

 

BOSS

1    =  hoved   (subst. M   einj boss)

Du e så rø’r i bossinj,  du hâr nok sjynjt daj enj hællu

 

2  =   Rester af halm eller utærsket korn på marken

  Kanj du ikkje tâ å riva bossinj sammen ?

Kanj du smida lid boss unnje gjyltan,  så hon kanj liggja lid torrt. 

 

BRÂGARA      =  en meget stor mand    (subst.   M  einj brâgara)

Ja, dænj fiskarinj e enj ordenlier brâgara.

 

BRO  =  at gnide   (verb.   Nutid:  Jâ broer,   Datid:   Jâ brode   Førnutid:  Jâ hâr brot

Gå nu i sænj, horra,  du sidder å broer iven

 

BRUGGLA  =  at krølle sammen   (verb.)  

Hon brugglada pappered sammen å smed `ed i kakluninjen

Passen på,  ad du ikkje brugglar forkled

 

BYSKÂGA   = købt kage i modsætning til hjemmebagt  (subst.  F en byskâga)

Når vi hâr åded meddesmâd,  ska moer gå te bøinj,  så ska I få byskâga, når hon kommer jemm  igjæn

 

BØJA   =  stå og se gnaven og fornærmet ud    (verb.)

Va står du dær å bøjer forr, se å komm ud å sjødd nâd

 

BØLINJ   =  Pokker,  fanden   (subst. )

Fi for bølinj å fi vor hanj e stygggjer