Markus Joachim Landschoff

Fra:   Bornholmske Samlinger, 25de Bind, Rønne 1937

Markus Joachim Landschoff

var født den 10/4 1823 i Holsten som Søn af Tømrermester Jørgen Henrik Landschoff og Hustru Dorthea, f. Jensdatter  (født i Tersløse ved Sorø). Som 5-aarig flyttede han med Forældrene til Maribo, og i 1845 kom han til Rønne og blev Medhjælper ved Bornholms Avis. Men Arbejdet her huede ham ikke rigtig, og i 1847 grundlagde han en Tobaksfabrik i Rønne. 1849 aabnede han en Købmandsforretning i St. Torvegade i samme By; 1 1851 blev han udnævnt til Løjtnant ved Bornholms Mlilits. I 1853 brød han op fra Bornholm og rejste til Australien,  hvor han arbejdede i Guldminerne; dette varede dog kun i 2 Aar; i 1855 vendte han paany hjem til Bornholm, hvor han genoptog sin Virksomhed som Købmand i Rønne. Her blev han d. 5/1 1859 valgt til Borgerrepræsentant; 1861 overtog han Vlrksomheden som Fæstemand i samme By.

Den 1/3 1863 bortbyttede han sin Ejendom i Rønne med 1. Selvejergaard, »Kærgaard«, i Vestermarie. I dette Sogn fik han en betydelig Position; i en lang Aarrække var han Medlem af Vestermarie Sogneraad og i adskillige Aar dets Formand. Ogsaa af Amtsraadet var han Medlem; fra 1869-78 var han Formand for Bornholms landøkonomiske Forening.  Landschoff var stærkt paa Tale som konservativ Modkandidat til Kapt. Dam i Aakirkebykredsen. Han afslog imidlertid at stille sig, og efterhaanden gik Landschoff helt over i Venstres Lejr, og da Lucianus Kofod ved en Nejafstemning ved Folketingsvalget den 3/1  1879 var kommet i Mindretal, stillede Landschoff Sig som Venstres Kandidat ved Valget den 1/1 1879'. Ved denne Lejlighed var Gaardejer M. P. Blem, Engegaard, Nylars, hans ordførende Stiller. Lucianus Kofod blev imidlertid valgt med 637 Stemmer imod Landschoffs 431. Ved næste Valg var Forholdet vendt om, idet Blem var opstillet som Folketingskandidat med Landschoff som ordførende Stiller. Saavidt vides var han Stiller for Blem ved hvert Valg i første Valgkreds, saalænge han levede.

 

Markus Joachim Landschoffs gravsten på Vestermarie Kirkegård

Det vakte nogen Uvilje imod Landschoff blandt hans Meningsfæller, da han i Bornholms Amtsraads Møde den 28/6 1886 talte og stemte for at faa Gendarmer til Bornholm. Det var dog ikke af Sympati for Gendarmenprovisoriet  l Henhold til hvilket dette Korps var oprettet, at han indtog denne Stilling, men som den sparsommelige Mand, han var, ræsonerede han som saa, at naar Landets Penge allgevel skulde gIves ud til et Korps af denne Art, var det bedst at benytte den: for derved at spare Udgifterne for Bornholms Skatteydere til en Forøgelse af Politistyrken, hvorom der var ansøgt fra Neksø og Allinge-Sandvig.

I 1875 overlod Landschoff »Kærgaard til sin ældste Søn og flyttede hen til Villaen »AldershvIle« l samme Sogn, hvor han døde 27/9 1890. Til hans Jordefærd paa Vestermarie Kirkegaard havde der indfundet sig et stort Følge, særlig fra hans Hjemsogn, hvor han nød en meget betydelig Agtelse og Tillid.

==================================================================================

Markus Joachim Lndschoff var den første i slægten,  der kom 'overfra'.   Han var en nydelig herre,   har haft gåpåmod,   charme og intelligens.    Det ville have været interessant at HØRE ham tale.  Vel med tysk accent.   Men åbenabrt blev han vel modtaget af bornholmerne,  der ellers er kendt for en vis skepsis over det nye og fremmede............

Læs mere om hans familie i Holsten,  i Maribo og på Bornholm på andre sider. 

Sommer 2014 hilser vores barnebarn Niels-Peter på sine tip-tip-tipforældre på Vestermarie kirkegård. Det er godt at gravstedet stadig eksisterer.